1

درخواست نفقه همسر

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :مراحل درخواست نفقه , نحوه درخواست نفقه , فرم+درخواست+نفقه , نمونه درخواست نفقه , شرایط درخواست نفقه , درخواست نفقه همسر

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند.

نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

نحوه محاسبه میزان تمبر:
اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان است یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × یک و نیم صدم: حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر است. 1500=یک و نیم صدم×1000

عجز از پرداخت هزینه تمبر:
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار( دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه کرده است:
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد. ماده 1085 قانون مدنی- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ادامه مطلب

2

مفهوم نفقه زن

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :مفهوم نفقه , نفقه زن چیست , نفقه زن

ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381 مقرر می دارد : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض."چنانچه از ماده ی 1107 بر می آید ،وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد .پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد،شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ،آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ،فراهم آورد.

ادامه مطلب

3

ویژگیهای نفقه زن

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :ویژگی نفقه زن , نفقه زنان , نفقه زن

1.اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،زن بر دیگران مقدم خواهد بود. ماده 1203 ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب¬النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود."
2.زن می تواند نفقه ی زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و برای وصول آن اقامه دعوی کند،در حالی که "اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند."(ماده 1206)
3.زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد و نفقه ی او مشروط به فقر او یا تمکن شوهر نیست.در صورت خودداری شوهر از دادن ...

ادامه مطلب

4

نفقه مطلقه رجعیه

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :نفقه رجعیه , نفقه زنان , نفقه زن

طلاق رجعی ، طلاقی است که طلاق دهنده در آن حق رجوع به زن را دارد، چه در این مدت رجوع بکند چه رجوع نکند. برای رجوع نیز مدت تعیین شده است و این مدت را ایام عدۀ طلاق رجعی گفته اند . ایام عدۀ در طلاق رجعی سه ماه و یا دو تطهیر برای زن است یعنی با شروع حیض سوم ایام عده تمام است. پس از طلاق رجعی رابطه ی زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد.در نتیجه طبق ماده 1109 ق. م:"نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد..." بايد به اين نكته مهم توجه شود كه معيار استحقاق ...

ادامه مطلب

5

نفقه در زمان عده طلاق رجعی

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :نفقه رجعیه , نفقه زنان , نفقه زن

ايام حمل در طلاق بائن و فسخ نكاح ماده (1148)قانون مدني در مورد طلاق رجعي مقرر مي دارد :« براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از ديدگاه قانون مدني ،مطلقه ي رجعيه در حكم زوجه است و كليه آثار زوجيت بر رابطه آنها بار مي شود و در صورت فوت يكي از آنها ،ديگري از متوفي ارث مي برد. به همين لحاظ در صورتي كه زن در ايام عده طلاق رجعي ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدني ،از شش صورت پيش بيني شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است كه عبارتنداز:
1.مطلقه رجعيه ي غير ناشزه ...

ادامه مطلب

6

نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :نفقه زن حامله , طلاق بائن , فسخ نکاح , نفقه زن باردار , نفقه زن آبستن

برابر بند دوم ماده 1109 ق.م"..اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد ،مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت".بنابراین ماده زن باید از شوهر خود آبستن باشد تا بتواند از او مطالبه نفقه نماید.
طلاق بائن ، طلاقی است که شوهر از زن خود جدا می شود و نمی تواند به او رجوع ابتدایی داشته باشد و آن در شش مورد است:....

ادامه مطلب

7

آیا زن آبستن در عده وفات می تواند مطالبه نفقه نماید؟

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :عده وفات , مطالبه نفقه , مطالبه نفقه زن آبستن

ماده 1110 قانون مدنی اصلاحی سال 1381 می گوید:در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت)تأمین می گردد.از این ماده چنین بر می آید که نفقه زن حامله در عده وفات، تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است ،یعنی زن فقط می تواند از خویشانی که تکلیف به انفاق اقارب دارند مطالبه نفقه کند .

ادامه مطلب

8

نفقه عده وفات

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :نفقه زن در عده وفات , عده طلاق و وفات , نفقه عده , صیغه دعوی نفقه عده , دعوی نفقه عده , صیغه نفقه عده

مادة 1110ق.م. قبل از اصلاحي سال 1381، بيان مي‌كرد: در عدّة وفات، زن حق نفقه ندارد و اين اطلاق باعث مي‌شد، ناگزير زن حامل را نيز در مدت حمل يا عدّه، مستحق نفقه ندانيم. اما، اين ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ايام عدّة وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد. بنابراين، وفق مفاد ماده 1154ق.م.، در ايّام عدّة وفات كه چهار ماه و ده روز است، مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اينكه فاصلة ...

ادامه مطلب

9

صیغه دعوی نفقه عده

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :دعوای نفقه عده , صیغه نفقه عده

از وقتی كه صیغه طلاق خوانده می‌شود، ایام عده آغاز می‌شود و از این زمان به بعد مرد باید نفقه ایام عده همسرش را بپردازد. ایام عده همان 3 ماه و 10 روزی است كه زن پس از جدایی از همسرش سپری می‌كند و پس از آن امكان ازدواج مجدد می‌یابد. به گفته این وكیل دادگستری، ممكن است در خصوص این موضوع توافقی میان همسران صورت گیرد و به توافقی برسند. در صورت عدم توافق میان آنها نیز این موضوع به كارشناس ارجاع می‌شود. البته در مواردی كه نفقه گذشته به زن تعلق بگیرد و این موضوع كارشناسی شود؛ نفقه ایام عده نیز امتداد همان نفقه گذشته خواهد بود. مثلا اگر زن و مردی قصد جدایی از هم را دارند و ...

ادامه مطلب

10

نفقه همسر

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :دعوای نفقه عده , صیغه نفقه عده

مطابق قانون مدنی ایران، نفقه زن در عقد دائم به عهده شوهر است و نفقه اولاد به عهده پدر و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدر بزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.
نفقه به معنای انفاق و کمک کردن است که این انفاق بعضا الزام آور می شود، مانند نفقه زوجه، فرزندان و اقارب.نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که بر عهده زوج می باشد.
اگر زن در خانه پدری خود خادم داشته و یا این ‌که طی زندگی مشترک ...

ادامه مطلب

11

هزینه نفقه

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :دعوای نفقه عده , صیغه نفقه عده

نفقه به معناي انفاق و كمك كردن است كه اين انفاق بعضا الزام آور مي شود، مانند نفقه همسر، فرزندان و اقارب.

نفقه عبارت است از تامين هزينه زندگي همسر كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان كه بر عهده زوج مي باشد.

بر اساس ماده 1107 قانون مدني، 'نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت همسر از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.'

ادامه مطلب

12

نفقه حقوق خانواده

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :دعوای نفقه عده , صیغه نفقه عده

دراین بحث به نفقه تعریف آن,ویژگیها,وذکر موارد جزئی در باب آن پرداخته و در بحثهای بعد به ذکر جزئیات بیشتری در مورد این مقوله می پردازیم.

بر طبق ماده 1107 قانون مدنی : نفقه عبارت است از هزینه های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن,البسه,غذا,اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض...

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شودکه یکی از این تکالیف و حقوق...

ادامه مطلب

13

دادخواست نفقه

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط : دادخواست نفقه , دادخواست نفقه معوقه , دادخواست نفقه , نحوه تنظیم دادخواست نفقه , تنظیم دادخواست نفقه , نمونه دادخواست نفقه فرزند , فرم دادخواست نفقه , دادخواست نفقه فرزندان

رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده" باسلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه "شماره ونام شهرستان" منعقد كرده ايم. نظر به اينكه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدني تأمين نفقه زوجه بر عهده شوهر مي باشد و خوانده از اين كار استنكاف و خودداري مي نمايد فلذا رسيدگي و صدور حكم به پرداخت نفقه ايام زوجيت از تاريخ لغايت به مدت ماه (و تا زمان رسيدگي و صدور حكم و اجراي دادنامه) فعلاً به ميزان ريال مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي ...

ادامه مطلب

14

میزان نفقه همسر

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط : میزان نفقه زن , میزان نفقه در سال 91 , میزان نفقه همسر , میزان نفقه زن , دادخواست نفقه فرزند , میزان نفقه چقدر است ؟ , میزان نفقه در سال 90 , میزان نفقه فرزندان

يكي از شيوه‌هاي اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعيين و اثبات ميزان نفقه است. ممكن است زني در دادگاه اعلام كند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته مي‌خواهد.

اگر مرد اين مبلغ را بپذيرد، با رضايت او به پرداخت اين مبلغ، دادگاه وارد بررسي ديگر مسائل مربوط به پرونده مي‌شود. اما اگر مردي به هر دليلي مخالف چنين مبلغي باشد دادگاه شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرد. اين شيوه هم ارجاع پرونده به يك كارشناس براي تعيين نفقه است. ...

ادامه مطلب

15

درخواست نفقه همسر

ارسال شدهمورخ 4 تیر 1391   |   موضوعات مرتبط :مراحل درخواست نفقه , نحوه درخواست نفقه , فرم+درخواست+نفقه , نمونه درخواست نفقه , شرایط درخواست نفقه , درخواست نفقه همسر

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند.

نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند...

ادامه مطلب

16

حداقل نفقه همسر

ارسال شدهمورخ 18 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :حداقل نفقه فرزند , حداقل میزان نفقه , حداقل نفقه

حداقل نفقه زن در ماده 1107 قانون مدني نفقه زن بيان شده و اين حق شامل خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه، خدمات بهداشتي و درماني و خادم در صورت احتياج زن به واسطه عادت در خانه پدري، مرض يا نقصان عنوان شده است البته تا سال 1381 خدمات بهداشتي و درماني جزو نفقه زن نبود اما با مصوبه 19 آبان سال 81 مجلس اين مساله هم جزو نفقه قرار گرفت.
تعيين حداقل نفقه زن از سوي كارشناسان تا حدود زيادي به شرایط و موقعیت خاص محل زندگی زن بستگی دارد.. به طور طبيعي نفقه در شهرستان‌ها پايين‌تر از جايي مانند تهران...

ادامه مطلب

17

قوانین نفقه فرزند

ارسال شدهمورخ 18 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :قوانین نفقه , قوانین نفقه زن , قوانین مربوط به نفقه

در قانون براي نفقه فرزند و یا فرزندان زمان مشخصی در نظر گرفته نشده و عرفا مادام كه اولاد داراي شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسووليت دارد. البته در نفقه دختر و پسر تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين است كه براي دختران تا زماني كه دختر ازدواج نكرده يا به شرايط استقلال مالي نرسيده پرداخت همه مخارج و نفقات وي به عهده پدرش است، حال اين ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد يعني اگر دختري حتي به سن بالايي هم برسد و داراي استقلال مالي نباشد يا ازدواج نكرده باشد مي‌تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخي معتقدند كه به محض حلول سن رشد نفقه فرزند ذكور قطع شده و پدر تكليف شرعي ...

ادامه مطلب

18

نمونه دادخواست نفقه فرزند

ارسال شدهمورخ 18 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :نمونه دادخواست مطالبه نفقه , نمونه دادخواست نفقه , نمونه دادخواست تعدیل نفقه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه - شماره –پلاك
خواهان
خوانده ...

ادامه مطلب

19

نفقه عده

ارسال شدهمورخ 18 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :صیغه دعوی نفقه عده , دعوی نفقه عده , صیغه نفقه عده , نفقه زن در عده وفات , نفقه+ایام+عده , نفقه عده طلاق

باتفاق همه فقها، زن مطلقه‌اي‌که طلاقش رجعي باشد مستحق دريافت نفقه و حق سکني است‌. و درباره زني‌که طلاقش بتي و قطعي است‌، اختلاف‌کرده‌اند: امام ابوحنيفه مي‌گويد: او نيز مستحق نفقه و حق سکونت مي‌باشد، چون او نيز مکلف است‌که ايام عده را درمنزل زناشوئي خويش سپري‌کند، پس بخاطرحق شوهربر و‌ي حبس شده است‌، بنابر اين نفقه‌اش واجب مي‌باشد و اين نفقه از وقت وقوع طلاق بدهي ودين صحيح‌ بحساب مي‌آيد. و نيازي به تراضي طرفين يا حکم قاضي ندارد. و تبرئه از اين دين وقتي حاصل مي‌شودکه اداء و پرداخت‌گردد يا آزاد شود امام احمدگفته‌: چنين زني مستحق نفقه وحق سکونت نيست چون فاطمه دختر قيس‌گفت‌: شوهرش او را طلا‌ق بتي داده بود و پيامبر صلي الله عليه و سلم ...

ادامه مطلب

20

نفقه عدم تمکین

ارسال شدهمورخ 21 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :نفقه عدم تمکین , نفقه و عدم تمکین

عدم تمکین مسقط حق نفقه خواهد بود. اما این که تمکین به معنای عام مراد است یا خاص، تا حدی اختلاف نظر وجود دارد. اما همچنان که ای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موید آن است ، حق حبس زن در ماده 1085 قانون مدنی مربوط به روایط خصوصی زوجین بوده و با امتناع زن از تمکین با استناد ماده فوق و ترک انفاق از جانب مرد ، نمی توان حکم بر محکومیت کیفری مرد صادر نمود. اما خاطر نشان می شود که چنان چه زن به دلیل مانع مشروعی غیر از ماده 1115 ق.م «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی ویا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه مزبور،محکمه حکم به بازگشت به منزل نخواهد داد و...

ادامه مطلب

21

شرایط پرداخت نفقه

ارسال شدهمورخ 21 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :شرایط پرداخت نفقه , پرداخت نفقه فرزند , , پرداخت نفقه زن , پرداخت نفقه , مجازات عدم پرداخت نفقه , اعسار از پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه , مدت زمان پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه معوقه , قانون پرداخت نفقه , شرایط نفقه , شرایط پرداخت , شرایط پرداخت نفقه , شرایط درخواست نفقه , شرایط وجوب نفقه , شرایط تعلق نفقه به زن , شرایط گرفتن نفقه , شرایط دریافت نفقه , شرایط تعلق نفقه , شرایط نفقه چیست؟

به محض اين كه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز نمودند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته شرایط پرداخت نفقه زوجه در صورتي محقق می شود كه از همسر خود تمكين نمايد.

ادامه مطلب

22

پرداخت نفقه فرزند

ارسال شدهمورخ 25 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :پرداخت نفقه فرزند , عدم پرداخت نفقه فرزند , پرداخت نفقه فرزند پسر , پرداخت نفقه فرزند چهارم , پرداخت نفقه فرزند خوانده , پرداخت نفقه فرزند دختر , پرداخت نفقه فرزند طلاق

پرداخت نفقه فرزند

پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و در صورت فوت پدر بر عهده جد پدری خواهد بود و در صورت نبودن پدر و جد پدرى يا عدم قدرت آنها اين وظيفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده جد مادرى است.

در شرع و قانون سن معينى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد. بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستيم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و يا پسر مشغول ...

ادامه مطلب

23

عدم پرداخت نفقه

ارسال شدهمورخ 25 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه معوقه , عدم پرداخت نفقه فرزند , مجازات عدم پرداخت نفقه , اثبات عدم پرداخت نفقه , ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه , جرم عدم پرداخت نفقه , حکم عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه چیست؟ , عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه

در حقوق اسلام تامين هزينه خانواده از وظايف مرد است مستند اين حكم آيه 24 سوره مباركه نساء مي باشد كه مي فرمايد الرجال قوامون علي النساء بمافضل بعضم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم در اين آيه دو دليل بر وجوب پرداخته نفقه از جانب مرد موجود است يكي كلمه قوامون مي باشد زيرا مرد قوام متكفل نفقه: (خوراك، پوشاكو غير آن) ميباشد.
و دليل ديگر جمله بماانفقوا من اموالهم بوده كه وجوب انفاق زوجه توسط زوج از ان به روشني مستفاد مي شود.
نفقه بايستي با موقع...

ادامه مطلب

24

عدم پرداخت نفقه معوقه

ارسال شدهمورخ 25 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه معوقه , عدم پرداخت نفقه فرزند , مجازات عدم پرداخت نفقه , اثبات عدم پرداخت نفقه , ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه , جرم عدم پرداخت نفقه , حکم عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه چیست؟ , عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه

به محض این كه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگی زناشوئی خود را آغاز كردند، شوھر مكلف به پرداخت نفقه است كه نفقه بر دو نوع است.
: 1 - نفقه معوقه
2 - :نفقه جاریه.
نفقه معوقه زن شامل ھزینه ھایی است كه مثلاً زن برای چند ماه گذشته (مثل 2 یا 3 ماه قبل) كه ھمسرش نداده است، مطالبه نماید كه ميزان آن را یا خود زن مشخص می كند یا بر اساس آنچه كه در سند نكاحيه كه در ھنگام عقد مشخص شده است و یا در صورت عدم تعيين، از طریق ...

ادامه مطلب

25

قانون پرداخت نفقه

ارسال شدهمورخ 25 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :قانون پرداخت نفقه , قانون پرداخت نفقه زن , عدم پرداخت نفقه فرزند , مجازات عدم پرداخت نفقه , اثبات عدم پرداخت نفقه , ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه , جرم عدم پرداخت نفقه , حکم عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه چیست؟ , عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه

قانون به مرد تکلیف می کند نفقه همسرش را پرداخت نماید و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن وشوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود .
از مسائلی که بین زن و مرد اختلاف بوجود می آورد کار در خارج از منزل ...

ادامه مطلب

26

پرداخت نکردن نفقه

ارسال شدهمورخ 26 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :پرداخت نکردن نفقه , قانون پرداخت نفقه زن , عدم پرداخت نفقه فرزند , مجازات عدم پرداخت نفقه , اثبات عدم پرداخت نفقه , ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه , جرم عدم پرداخت نفقه , حکم عدم پرداخت نفقه , عدم پرداخت نفقه چیست؟ , عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه

دیگر از انواع طلاق که زوجه می تواند با تقدیم دادخواست درخواست طلاق از همسرش را بنماید در اجرای ماده 1129 قانون مدنی می باشد و ان به این صورت است که زوجه تفقه خود را طی دادخواستی از دادگاه مطالبه می کند و پس از تعیین و قت و احراز این که زن استحقاق دریافت نفقه را از همسرش را دارد ،نسبت به ایام مورد مطالبه ،رای به الزام زوج به پرداخت نفقه صادر می گردد و پس از قطعیت رای از ناحیه زوجه تقاضای صدور اجراییه می گردد و با ابلاغ اجراییه نسخه ای از آن برای اجرا به واحد اجرای حکام ارسال می شود و با دعوت از زوج که در اینجا محکوم علیه می باشد چنانچه مشار الیه از پرداخت کردن نفقه محکوم به امتناع کند و به لحاظ این که محکوم له نتوانسته ...

ادامه مطلب

27

نفقه سال 90

ارسال شدهمورخ 26 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط :میزان نفقه سال 90 , مبلغ نفقه سال 90 , میزان نفقه زن سال 90

عدم پرداخت نفقه

يكي از شيوه‌هاي اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعيين و اثبات ميزان نفقه است. ممكن است زني در دادگاه اعلام كند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته مي‌خواهد.
اگر مرد اين مبلغ را بپذيرد، با رضايت او به پرداخت اين مبلغ، دادگاه وارد بررسي ديگر مسائل مربوط به پرونده مي‌شود. اما اگر مردي به هر دليلي مخالف چنين مبلغي باشد دادگاه شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرد. اين شيوه هم ارجاع پرونده به يك كارشناس براي تعيين نفقه است.
تقاضاي ارجاع پرونده به كارشناسي موضوعي است ...

ادامه مطلب

28

میزان نفقه سال 88

ارسال شدهمورخ 26 شهریور 1391  |   موضوعات مرتبط : میزان نفقه سال 89 , میزان نفقه سال 88 , میزان نفقه سال 91 , میزان نفقه سال 90 , مبلغ نفقه سال 90 , میزان نفقه زن سال 90

عدم پرداخت نفقه

يكي از شيوه‌هاي اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعيين و اثبات ميزان نفقه است. ممكن است زني در دادگاه اعلام كند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته مي‌خواهد.
اگر مرد اين مبلغ را بپذيرد، با رضايت او به پرداخت اين مبلغ، دادگاه وارد بررسي ديگر مسائل مربوط به پرونده مي‌شود. اما اگر مردي به هر دليلي مخالف چنين مبلغي باشد دادگاه شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرد. اين شيوه هم ارجاع پرونده به يك كارشناس براي تعيين نفقه است.
تقاضاي ارجاع پرونده به كارشناسي موضوعي است كه مي‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر كدام از طرفين كه چنين...

ادامه مطلب

صفحه 1   از   2 1 2 »

  •  

آدرس :

ایران - تهران
تجریش خیابان فنا خسرو
جنب مجتمع قضایی عدالت پلاک 43 طبقه سوم
خط ویژه   : 22729762
همراه      : 09124000160
فکس       : 22729762
ایمیل       : m_amirfakhri@edalatafarin.com